Diagnostisch onderzoek

Elk diagnostisch traject start vanuit een algemene intake, tijdens de welke we de hulpvragen samen gaan verhelderen. We brengen het functioneren van het kind of de jongere binnen zijn context breed in beeld met aandacht voor de positieve en ondersteunende factoren. Het doel van diagnostisch onderzoek is om gedrag te begrijpen en te verklaren. We gaan dus samen op zoek naar wat het kind of de jongere nodig heeft om verder optimaal te ontwikkelen.

Soms is er nood aan een verklaring voor de samenhang van de verschillende problemen of is er nood aan een classificerende diagnose. Bij een onderkennende vraag kunnen we onderzoeken of er sprake is van een leer-of ontwikkelingsstoornis. Hierbij maken we gebruik van diagnostische protocollen gebaseerd op de principes van handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek. Voor de keuze van de diagnostische testen kiezen we voor testen die door wetenschappers als kwaliteitsvol worden beoordeeld.

Volgende diagnoses kunnen in praktijk ZET117 worden gesteld: AD(H)D, hoogbegaafdheid, zwakbegaafdheid/verstandelijke beperking en autismespectrumstoornis. Als er een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis is (zoals AD(H)D of autisme) doen we een uitgebreid screeningsonderzoek, waarna een doorverwijzing naar een kinderpsychiater nodig is ter bevestiging van een eventuele diagnose.

Hiervoor kan je terecht bij: Julie Michels

Heeft u vragen? Wilt u een afspraak maken?